Testing 1

1
2
3
4
5
6
def bullshit():
    """
    """
    a = 10
    b = 20
    return a*b
1
bullshit()
200