Presentations

1. Thesis RecSyS 2022 Presentation

1. Thesis Prospectus Presentation